Jubilæumsskrift

Kolding Sportsfiskerforenings Jubilæumsskrift, et hæfte på 80 sider, med gode historier, beretninger og foto fra 1926 – 2001, kan erhverves for kun 50 kr. + porto.
Send et brev, indlagt en A4 kuvert med dit navn og adresse samt porto (22,50 kr.) + en check på 50 kr. til: 
Kolding Sportsfiskerforening
Henrik Pold, Kongeåparken 31, 6580 Vamdrup
og du vil snarrest modtage Jubilæumsskriftet med posten.
Vi har her et par udpluk fra bogen

1933  Vagthund til opsynsmand.

Ved forhandling med Lodsejerforeningen er der opnået 20 % på årskort løst efter 1. marts. Til anlægget ved Drabæks Mølle vil foreningen komme til at yde i alt 400 kr.. Hele an­lægget vil koste ca. 2000 kr. Erhvervsfiskernes lejemål af fi­skeriet i Hartesø­erne udløber 1. april 1935, men kan forlænges til 1. april 1940. Chancerne for en effektiv ordning med lejerne synes ikke at være store for øjeblik­ket.

Foreningen havde modtaget det nye regulativ for åen. Dette var betydeligt bedre end det tidli­gere, særlig hvad angår vippegarnene. Regulati­vet træder i kraft den 1.12., og herefter er ethvert fiskeri fra 1.11 – 31.12. forbudt. Formanden oply­ste, at priserne på fiskekort for 1934 blev således: årskort 22 kr., 3 må­neder 15 kr., 1 månded 10 kr., dagkort 2 kr. med 10% rabat til foreningens medlemmer. Formanden ville dog søge at opnå en højere rabat for medlemmerne, og eventuelt en højere pris for ikke medlemmer.

Da opsynsbetjent H. Hansen havde ønsket at komme i be­siddelse af en vagthund til hjælp ved opsy­net ved åen, og da Lodsejerforeningen havde givet tilsagn om betaling  af skat og an­svarsfor­sikring, fore­slog bestyrelsen, at foreningen ydede et tilskud på 50 kr. til hundens anskaffelse en gang for alle, hvilket vedtoges enstemmigt.

Efter ændringen af Dansk Sportsfiskerforenings kontingent faldt lokalforeningens kon­tingent automatisk til 7 kr. Ved 2. behandling vedtoges det, at foreningens navn herefter skulle være ”Kolding Sportsfisker­forening”.

 

1951  Kæmpegedde fra Stubdrupsøerne.

Formanden gav en udførlig beretning om for­eningens stiftelsesfest og udtalte håbet om, at for­eningens medlemmer ville være i forståelse med det store arrangement, som besty­relsen havde la­vet. Det må konstateres, at vore ferskvandsløb er i en meget stor tilbagegang med fiskebe­stand, og efter alt at dømme bliver det dårligere og dårli­gere. Forureningerne som kon­stateres, og som indbringes for Vandløbskommissionerne, tager flere år at få afsagt kendelser i, og det tager igen år inden noget egentligt arbejde for rensning bli­ver ud­ført.

Formanden var inde på, at vor forening frem i tiden må tage det som en vigtig opgave at få medlemmerne til at søge til havet for at skaffe sig den fornødne erfaring med spin­nefiskeri fra bred­den ved vor fjord og Lillebælt. Geddebægeret og orden  tildeltes bankfuldmæg­tig N. Holsgaard for en gedde på 19,25 kg fanget i Stubdrupsøerne den 4. september 1950.

 

1971  KS sætter strøm til fiskeriet.

Formand og kasserer har været på besøg i Taps og omkring Christiansfeld for besigti­gelse af Al­ler Å med mulighed for at leje samme. Åen fand­tes dog så forurenet, at dette ikke mentes forsvar­ligt.   Porten Sport afholdt mødeaften på Industrien i samarbejde med foreningen. Der blev vist film og ABU/Hardy grej. Der var mødt ca. 150 gæster. Formanden oplyste, at den søgte tilladelse til elfi­skeri efter gedder i Kolding Å var kommet fra Fi­skeriministeriet. Det vedtoges at købe eget ap­pa­rat, og arbejdet med fi­skeriet er overtaget af Benno Juhl.

Der er konstateret forurening i Kolding Å, og formanden mener, den stammer fra vand­værkets udledning af rensevand fra filtrene. En henven­delse til værket gav intet resultat, hvorefter sagen er overgivet til Børge Christensen fra forbundets vandplejeudvalg. Å-udvalget meddelte, at udsæt­ningsplanen for foråret er opfyldt, og at man af hensyn til økono­mien ikke udsætter fisk igen før efteråret.

1971 var i øvrigt året, hvor KS startede med el­fi­skeriet i Kolding Å. I første omgang handlede det om at fjerne gedderne fra åen.

Elfiskeri lørdag den 28. august 1971 kl. 13.00. Det nye apparatur skulle afprøves i det gamle åleje i Alpedalen. Fiskeripolitiet fra Fredericia var mødt op, ligeledes pressen i form af en foto­graf. Fiskeriet måtte opgives i blindåen, da der ikke var vand nok og for megen grøde, hvorefter man i en lånt båd gik i selve åløbet. Der fiskedes til kl. ca. 17. Resultatet stod ikke mål med an­strengelserne. Der kom over­hovedet ikke én eneste gedde frem. Det fremgik med al øn­skelig tydelig­hed, at åen i det nederste stykke nærmest var fi­sketomt.

Efter endnu et par elfisketure med et magert ud­bytte forsøgte man at blive klogere på elfiskeriets mysterier på en anden måde.

Lørdag den 2. oktober 1971 blev der prøveelfi­sket ved Nissen Jøker. Vi havde lånt en dam med 10 fisk i. Vi troede, vi kunne følge fiskene, når de kom ind i strømfeltet, men det var meget få fisk vi kunne følge, så det kunne vi ikke drage nogen slutning af. Men der var ingen, der fik våd røv. Det er der ellers ved at være tradition for. Det kan Ole Skovhus og Benno Juhl snakke med om.